Política de privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT
D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, AL ESTE DEL EDEN, S.L. informa com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d'aquesta web, que aquestes seran tractades respectant en tot moment la legalitat vigent.

IDENTIFICACIÓ
AL ESTE DEL EDEN, S.L.
NIF: B62363213
Canet 37, baixos 2ª 08017 Barcelona
Correu electrònic: info@vitae.cat

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat sobre la manera com AL ESTE DEL EDEN, S.L. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://vitae.cat (d'ara endavant, el lloc web), així com les pròpies de la seva connexió i navegació a través del lloc web (d'ara endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a AL ESTE DEL EDEN, SL a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.
L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals, o les de tercers, aAL ESTE DEL EDEN, S.L.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.
Les dades sol·licitades als formularis accessibles des del lloc web de A ESTE DE L'EDEN, S.L. són, amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos, o no es faciliten correctament, no podran atendre's les sol·licituds realitzades a través d'aquests formularis.

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ AL ESTE DEL EDEN, S.L. LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?
En funció de les sol·licituds de l'usuari, les dades personals recollides seran tractades per AL ESTE DEL EDEN, S.L. d'acord amb les finalitats següents:
- Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per lusuari.
- Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
- Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades de AL ESTE DEL EDEN, S.L., per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en què el
- Usuari així ho consenti expressament.
- Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que l'Usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri
oposició a aquest tractament.
- Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.
- Gestionar la realització d'enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per AL ESTE DEL EDEN, S.L. i/oa la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l'usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l'usuari sol·liciti la seva baixa a AL ESTE DEL EDEN, SL, s'oposi o revoqui el seu consentiment.

QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARA AL ESTE DEL EDEN, S.L.?
AL ESTE DEL EDEN, S.L. podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada pel
Usuari:
- Dades identificatives: nom, cognoms
- Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
- Codis o claus didentificació de lUsuari.
– Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
- Dades de preferències.
- Dades de geolocalització.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda a la present Política de Privadesa, eximint a AL ESTE DEL EDEN, S.L. de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, AL ESTE DEL EDEN, S.L. podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Els tractaments de dades necessaris per al compliment de les referides finalitats que precisin del consentiment de l'usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l'usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb AL ESTE DEL EDEN, S.L. a través dels canals següents: Per mitjà d'un escrit dirigit a l'adreça postal que apareix a l'encapçalament de la present política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@vitae.cat, en ambdós casos amb la Referència “Protecció de dades”.
Així mateix, en els casos en què calgui tractar les dades de l'usuari per al compliment d'una obligació legal o per a l'execució de la relació contractual existent entre AL ESTE DEL EDEN, S.L. i l'usuari, el tractament es trobaria legitimat pel fet de ser necessari per al compliment d'aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d'enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per AL ESTE DEL EDEN, S.L. i/oa la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l'interès legítim del responsable.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI?
Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:
Empreses participades o del grup empresarial AL ESTE DEL EDEN, S.L., únicament per a fins administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades. Proveïdors de AL ESTE DEL EDEN, S.L. que prestin a aquest serveis necessaris per a l'adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades, així com al seu proveïdor de serveis web Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
Els destinataris indicats en aquest apartat poden trobar-se ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI
L'usuari garanteix que és major d'edat o emancipat legalment si escau, plenament capaç, i que les dades que facilita a AL ESTE DEL EDEN, S.L. són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AL ESTE DEL EDEN, S.L. per als fins assenyalats.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a AL ESTE DEL EDEN, S.L. oa tercers.

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per a les quals AL ESTE DEL EDEN, S.L. tracta les dades de l'usuari serà per a l'enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa als productes i serveis que comercialitza, a promocions i ofertes, o amb notícies rellevants per a l'usuari. Sempre que es faci alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que haguessin autoritzat expressament la seva recepció.
En cas que l'usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de AL ESTE DEL EDEN, S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu a la següent adreça de correu electrònic: info@vitae.cat, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l'opció de baixa proporcionada a cada una de les comunicacions comercials remeses.

DADES DE GEOLOCALITZACIÓ
Algunes de les funcionalitats del lloc web d'AL ESTE DEL EDEN, S.L. permeten la geolocalització del dispositiu (Tablet, Smartphone, etc.) des del qual s'hi accedeixi.
L'Usuari podrà deshabilitar aquesta opció directament al mateix dispositiu, però, la desactivació d'aquesta opció podrà impedir l'ús d'algunes de les funcionalitats del Lloc Web.

EXERCICI DE DRETS
L'usuari pot enviar un escrit a AL ESTE DEL EDEN, S.L. Canet 37, baixos 2ª 08017 Barcelona o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@vitae.cat, en ambdós casos, amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del vostre document d'identitat o passaport en vigor, a qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
- Revocar els consentiments atorgats.
- Obtenir confirmació sobre si a AL ESTE DEL EDEN, S.L. s'estan tractant dades personals que concerneixen l'Usuari o no.
- Accedir a les vostres dades personals.
- Rectificar les dades inexactes o incompletes.
- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
- Obtenir de AL ESTE DEL EDEN, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
- Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de AL ESTE DEL EDEN, S.L.
- Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
Així mateix, s'informa a l'usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant de l'Autoritat de control competent.

MESURES DE SEGURETAT
AL ESTE DEL EDEN, S.L. tractarà les dades de l'usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.